Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Couwenhoven 4612

3703 EM  Zeist

telefoon 030-6958618

email: natuurlijkzeist-west@planet.nlBurgemeester en wethouders van Zeist

Het Rond 20

3701 HS  Zeist

onderwerp: voorlopige reactie in het kader van Zeist, 13 juli 2000

inspraak op het concept-GVVP

Geacht college,Vanwege de vakantie kunnen de opmerkingen van onze werkgroep slechts op voorlopige basis bij u worden ingediend. Na de vakantieperiode zullen wij u in deze nader berichten.

Opmerkingen algemeenHet belang van goed fietsverbindingen wordt van harte onderschreven. Reactie op de kaart op bladzijde 24. Wij hebben bezwaren tegen de situering of vormgeving van fietspaden die natuur- of cultuurwaarden aantast:

Wat is het gevolg voor natuur en cultuurhistorie van de keuze voor een gemiddelde rijsnelheid inclusief aandoen haltes en verstoringen van minimaal 25 km/u en een betrouwbaarheidsinterval van 10%? Zo'n uitgangspunt kan onzer inziens niet gepresenteerd worden zonder de eventuele gevolgen (totale vrije busbaan/extreem lange vrije busstroken met als gevolg kap van laanbomen) aan te geven.Juist als de capaciteit van de oost-west as door onze gemeente verruimd wordt, zal dit meer verkeer aantrekken. Daarvan zijn wij geen voorstander Het doorgaand verkeer door Zeist over de Utrechtseweg/Driebergseweg is thans reeds beperkt door vele belemmeringen die het verkeer ondervindt. Daardoor wijkt het verkeer uit naar andere wegen. Op de Weteringlaan is het nu in de spits al zo druk omdat veel verkeer tussen A12 en De Bilt en Utrecht-Zuid hierlangs een route zoekt. Wij geloven niet dat de Driebergseweg-Utrechtseweg door de groei van de externe mobiliteit in de huidige situatie meer verkeer zal aantrekken. Wij vinden dat het lokale bestemmingsverkeer, dat veelal de werkgelegenheid langs deze as als doel heeft, ook langs deze as moet worden afgewikkeld. Dat betekent dat verkeersbelemmeringen niet zozeer op de Driebergseweg en Utrechtseweg moeten worden aangebracht, maar juist op de sluipwegen erom heen als de Griffensteijnselaan en Weteringlaan en de Arnhemse Bovenweg.Tevens moet het onmogelijk gemaakt worden om de Blikkenburgerlaan en de Tiendweg als sluiproute te gebruiken.Wij vragen ons af of het creëren van een "forumfunctie" in de Dorpsstraten haalbaar is. Het realiseren van dit tamelijk vage idee heeft vergaande consequenties voor het verplaatsen van verkeersstromen naar woonwijken van en natuurgebieden rond Zeist. Door de bouw van Belcour is een gebied ontstaan met dezelfde forumpretenties. Wellicht kunnen de krachten beter in Belcour gebundeld worden.Voor het openbaar vervoer is er naar onze voorlopige mening voldoende ruimte op de Driebergse- en Utrechtseweg. In elk geval zouden wij willen dat concreet aangetoond wordt dat er op de Utrechtseweg en de Driebergseweg onvoldoende ruimte is voor het realiseren van de HOV-verbinding. Ruimtelijke nadelen hier moeten tegen nadelen elders kunnen worden afgewogen. Wij zijn tegen elke aantasting van de landgoederenzone. Een optie kan zijn om het openbaar vervoer uitwijken naar de Arnhemse Bovenweg en de Hogeweg en Montaubanstraat, waardoor ook nieuwe vervoerspotenties worden aangeboord en er een erg goede verbinding tussen winkelgebied en transferia ontstaat. Aangezien de bussen nu al over de Odijkerweg langs het station rijden, is de Breullaan hiervoor eenvoudig te benutten. Fiets- en voetpaden langs de Breullaan worden door velen uit Zeist-Oost ernstig gemist. Aanleg hiervan is nodig, maar mag niet ten kosten gaan van het landschapspark De Breul. Aanleg gaat ten koste van Bornia, en deze zal moeten worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld door het aanleggen van de geplande faunapassages en stepping stones in dit gebied.Kromme Rijnlaan, Griftlaan, Griffensteijnselaan en Weteringlaan moeten ecologische verbindingen blijven en als 30-km gebied worden aangewezen. De bermen hebben erg te leiden van het drukke verkeer en het straatwater gaat voor het grootste gedeelte naar een landschappelijk waardevolle kwelsloot. Weren van sluipverkeer is dus van belang. Als eerste maatregel om sluipverkeer te weren pleiten wij ervoor om de voorrangsregeling om te draaien en verkeer uit de zijstraten van de Griffensteijnselaan en de Weteringlaan voorrang te geven. Hierdoor wordt een signaal afgegeven dat lokaal verkeer hier prioriteit heeft.Namens de werkgroep,E. Schuler

Werkgroep PlanologieVoorlopig standpunt over het verkeerscirculatieplan november 2000Een tweede inspraakronde is nodig

Wij vinden het onjuist dat de politiek binnen op zo'n korter termijn na het verschijnen van de inspraakreacties en het collegebesluit knopen moet doorhakken. Na de informatieavond van 13 november moet de raadscommissie op 15 november adviseren. De vele insprekers krijgen 60 minuten om hun mening kenbaar te maken. Dit komt een goede besluitvorming over een plan, dat vele belangen en mensen in Zeist raakt, niet ten goede. Wij vinden dat er voldoende tijd genomen moet worden voor een tweede inspraakronde. Dan kunnen ook vragen die nog niet beantwoord zijn beantwoord worden.Afsluiten Dorpsstraten en Lageweg

Wij constateren dat er juist in de Dorpsstraten en Lageweg al een 2x2-baanstracé ligt. Daar zijn juist de minste verkeerskundige knelpunten. De N225 (Utrechtseweg en de Driebergseweg) is beter ingericht voor grootschalig autoverkeer dan allerlei wijkontsluitingswegen.

Eénrichtingsverkeer Driebergseweg

Dit betekent een grote verandering in de beleving van de Driebergseweg als belangrijke en voorname verkeersas (as van de Stichtse Lustwarande). De entree van het centrum van Zeist voor automobilisten komt bovendien op een veel minder fraaie plaats te liggen.

Overige opmerkingen en vragen Werkgroep Natuurlijk Zeist-WestWerkgroep Natuurlijk Zeist-West

Couwenhoven 4612

3703 EM  Zeist

telefoon 030-6958618

email: natuurlijkzeist-west@planet.nl

Inspraakreactie Raadscommissie 15 november 2000 van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West.