Natuur en landschap ten zuiden van Zeist

Het gebied ten zuidwesten van Zeist ligt op de overgang van Heuvelrug en Kromme Rijngebied. De hoofdstroom van de Rijn heeft hier vroeger lichte en zware gronden afgezet. Dit heeft geleid tot een grote verscheidenheid in landschap en natuur. Op de drogere en hogere zandgronden vinden we de landgoederen met loofbossen en ook de boomgaarden. Op de nattere kleigronden vinden we weidegebieden. Maar ook grienden die wilgen- en elzenhout leverden voor huishoudelijk en agrarisch gebruik. Akkerland, weiland en boomgaarden horen bij het oorspronkelijke cultuurlandschap van het Kromme Rijngebied. Bijzonder is ook de aanwezigheid van kwelwater. Dit is regenwater dat in de bodem verdwijnt en door het zand gefilterd wordt op de Heuvelrug en dat bovenkomt in het Kromme Rijngebied.
 

De afwisseling in het landschap en het kwelmilieu leidt ook tot grote verscheidenheid in dieren- en plantenleven. De aanwezigheid van libellen, roofvogels, salamanders, ringslangen, dassen, reeën en vleermuizen laat zien dat het nog goed toeven is voor dieren in het Kromme Rijngebied. In het kwelmoeras bij Blikkenburg vinden we bijvoorbeeld nog ringslangen. En waterviolier en dotterbloemen. Een aantal sloten in Zeist-West en de poel op De Brink worden gevoed met kwelwater. Door goed beheer kunnen deze sloten een rijke natuur tonen.
 

Ecologische Hoofdstructuur

Ook het gebied langs Zeist-West is zo waardevol dat het Rijk dit opgenomen heeft in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. Een belangrijke functie van dit gebied is verbindingszone tussen natuurgebieden. Tussen Bunnik en Zeist is de verbindingszone maar één kilometer breed. Dat is smal voor een gebied waarin wild moeten kunnen trekken. Kansen om de natuurfunctie te verbeteren zijn aanwezig. Maar de oprukkende verstedelijking, de recreatie en de intensieve landbouw vormen ook een bedreiging. De verbreding van de snelweg A12 en van de spoorlijn Utrecht-Arnhem kunnen de ecologische verbinding aantasten als er geen goede maatregelen worden genomen.
 

De fraaie kwaliteiten van het landschap tussen Kromme Rijn en Heuvelrug werden al vroeg herkend. Vanaf 1600 leggen rijke Nederlanders er grote landgoederen aan. Zo wordt het landschap van Zeist en omgeving gekarakteriseerd door:

De Werkgroep wil deze landschappen en ecosystemen graag zo goed mogelijk bewaren.
 
 
 
 
Terug naar de hoofdpagina