Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Couwenhoven 4612

3703 EM  Zeist

telefoon 030-6958618

email: natuurlijkzeist-west@planet.nl
 
 
 

Burgemeester en wethouders van Zeist

Het Rond 20

3701 HS  Zeist
 
 
 

onderwerp: zienswijzen ontwerp-Structuurplan                                                                                         Zeist,10 januari 2000
november 1999
 
 
 

Geacht college,
 

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de versie van het ontwerp-Structuurplan van november 1999. Wij danken u voor het toezenden van een zwart-wit exemplaar. In een zwart-wit exemplaar gaat veel kleureninformatie verloren. Indien u ervoor kiest om kleurenafbeeldingen te gebruiken, verzoeken wij u om dit soort kleurendocumenten tegen een voor ons soort organisaties betaalbare vergoeding beschikbaar te stellen.
 

Procedure

Gezien het tijdsverloop en enkele principiële wijzigingen ten opzichte van het uit 1993 daterende in 1994 en 1995 in de inspraak gebrachte ontwerp, menen wij dat over deze nieuwe versie eerst inspraak gehouden zou moeten worden en het Overlegorgaan Milieu- en Landschap zou moeten worden geraadpleegd. Deze versie is nog niet rijp voor het starten van de formele planologische procedure. Het houden van een gewone inspraakprocedure zou ons meer gelegenheid hebben gegeven suggesties te doen voor het verbeteren van de bij dit plan gevoegde kaarten. Deze zijn anders dan de vorige versie en bevatten vele onduidelijkheden. In het Ontwerp-Structuurplan zitten ook nog onduidelijkheden. Ook staan er in de conclusies aanbevelingen die in de tekst niet worden beredeneerd, bijvoorbeeld op bladzijde 82 over ontwerpende onderzoek naar groene raamwerken. Het inlassen van een extra fase in de procedure zal een kwalitatief beter plan opleveren. Wij gaan er van uit dat wij een concreet antwoord krijgen op onze opmerkingen en vragen voordat de procedure wordt gecontinueerd en de behandeling in een raadscommissie plaatsvindt. Dit klemt omdat wij vragen stellen over onduidelijke beleidsvoornemens. Na verduidelijking willen wij deze mogelijk van commentaar voorzien. Zie bijvoorbeeld onze opmerkingen op de pagina's 47 en 193.
 

Wij stellen voor om de huidige zienswijze-procedure te beschouwen als inspraakprocedure en de inspraaktermijn nog te verlengen en pas na verwerking van de inspraakreacties de procedure te vervolgen.
 

Hoofdlijn

De structuur en identiteit van onze gemeente wordt in het Structuurplan goed beschreven. Zeist is op vele plaatsen nog te ervaren als een plaats in natuur en landschap. Dat is van grote waarde. Zeist is een plaats waar het patroon van bebouwing, straten en open ruimten bijdraagt aan de hoge kwaliteit. Wij menen dat wij zuinig moeten omspringen met de mogelijkheden om te bouwen. Actieve stabilisatie houdt voor ons in "bouwen voor de strikt noodzakelijk eigen behoefte aan woningen, bedrijven en instellingen". Het Structuurplan kijkt op veel plaatsen teveel naar de (bouw)mogelijkheden en geeft geen onderbouwing van de noodzaak. Daardoor is te weinig de relatie te leggen tussen de lokale behoefte en de voorgestelde bouwplannen en wordt uit lokaal oogpunt niet duurzaam met de beschikbare ruimte omgesprongen.
 

Zeist heeft een arbeidsplaatsenoverschot. Groei van het aantal arbeidsplaatsen genereert alleen maar een grotere mobiliteit en woningvraag. De bouw van woningen niet direct voor de lokale woningbehoefte genereert een grotere toekomstige woningvraag.
 

Voor veel delen van Zeist is de ligging in het groen kenmerkend. Het past niet om dat beeld te veranderen. Doelstelling zou moeten zijn om het bebouwde oppervlak en volume niet verder te laten groeien. Slechts zwaarwegende argumenten - en deze hebben wij in het Structuurplan niet goed gelezen - mogen leiden tot een afwijking van dit uitgangspunt. Voor de natuur in en om onze wijk is de relatie met andere ecologische gebieden in Zeist van belang. Vandaar dat wij uw aandacht in het algemeen voor dit punt vragen. Een voorbeeld van onze visie vindt u in onze beschouwing over de plannen bij de Noordweg.
 

"Oud voor nieuw"-beleid

Zeist ligt centraal ten opzichte van Nederland en de randstad. Het is daarom geen kunst om Zeist binnen de kortste keren vol te bouwen. De druk is enorm. Als wij de structuur en identiteit van Zeist willen behouden, vraagt dat om heldere bestuurlijke uitgangspunten. Bijvoorbeeld dat bebouwing en verharding niet meer mogen toenemen. Op basis van een dergelijk uitgangspunt kan een "oud voor nieuw"-beleid ontwikkeld worden. Die kans en die potentie, namelijk die om Zeist voortdurend te vernieuwen met behoud van haar kenmerkende structuren, zou benut moeten worden.
 

Kromme Rijngebied en landgoederenzone

Wij kunnen de bescherming van het buitengebied en gezien onze doelstellingen speciaal het Kromme Rijngebied en de gradiënt- en landgoederenzone onderschrijven en willen u op alle mogelijke manieren ondersteunen om uw beleid in deze te continueren. Onze werkgroep houdt regelmatig excursies over natuur en cultuurhistorie en geeft voorlichting over wandel- en fietsmogelijkheden. Zo dragen wij actief bij aan de natuur- en cultuurgerichte recreatie en educatie in dit gebied. Wij dringen er met klem bij u op aan om zorgvuldig om te gaan met dit waardevolle gebied en niet tot ontsluiting en toelaten van recreatieve voorzieningen over te gaan dan nadat uit onderzoek zonneklaar is gebleken dat de waarden van het gebied deze zaken kunnen verdragen. Op voorhand hebben wij bezwaren tegen de geplande wandel- en fietsverbindingen. Het gebied biedt nu voldoende mogelijkheden voor fietsen en wandelen. Een modern wandel- of fietspad is eigenlijk een weg - gelegd op een zandbed -van tenminste 2 tot 5 m breed met mogelijk verlichting. Visueel en ecologisch een sterk storend element in dit fraaie gebied.
 

Overige zaken

Op sommige plaatsen worden beleidsaanbevelingen gedaan die niet genoemd en beredeneerd zijn in de toelichtende tekst. Commentaar op zulke voorstellen geven is moeilijk. Deze "losstaande" toevoegingen dienen te verdwijnen, of als deze alsnog van een toelichting worden voorzien, dient hierop alsnog gereageerd te kunnen worden.
 

De deelstructuurkaarten zouden gebruikt gaan worden als integraal kader voor het toetsen van artikel 19-procedures. Kaarten kunnen nooit een tekstbeschrijving vervangen gezien de vele in overweging te nemen belangen. Bovendien zijn de aangeboden deelstructuurkaarten van onvoldoende kwaliteit. Tegen het gebruik ervan in deze vorm hebben wij bezwaren.
 

Bijgaand treft u onze reacties per pagina aan, welke 9 pagina's beslaan. Onze reactie kunt u desgewenst in digitale vorm krijgen. Deze is ook gepubliceerd op onze website: http://home.wxs.nl/~kouwe032/nzwhome.html
 

Hoogachtend,
 
 
 

Ernest Schuler

werkgroep planologie

Paginagewijze opmerkingen Structuurplan.
 
pag plaats/tekst opmerking
5 Geeft beeld structuur en identiteit Wij vinden dit een goede beschrijving.
5 Functie plan visie, kader programma Wij vinden dit een goede beschrijving.
6 De bestemmingsplannen worden geëntameerd in het kader van de nota "beheerste dynamiek" uitgezette beleidslijnen" Wat is de status van deze nota t.o.v. het Structuurplan?
6 Streven naar actieve stabilisatie Wij vertalen dit als een (her) gebruiken van ruimte strikt voor de eigen behoefte waarbij bebouwd oppervlak zo min mogelijk groeit.
8 Zeist Simultaan wordt genoemd zonder dat aangegeven wordt of de inhoud van Zeist Simultaan iets betekent voor het Structuurplan Wat is de status van "Zeist Simultaan?"
9 Opsomming rijksbeleid Ook noemen cultuurhistorische waarden (o.a. nota Belvedère).
9 Aansluiting A28 is geen realiteit meer dit verwoorden en tevens dat een C-locatie hier niet komt omdat de raad dat niet wil.
10 Inbreiden Niet bouwen in groene gebieden wordt onderschreven. Gemist wordt een beschouwing over de eigen behoefte waarin moet worden voorzien.
10 Goede afspraken over het behoud van de Stichtse Lustwarande Er dienen duidelijke en deskundige toetsingscriteria te worden opgenomen voor omvorming en eventuele uitbreiding van bebouwing. Afspraken zijn te vaag. Tekst in deze zin wijzigen.
11 Terughoudend met verstedelijkingsimpulsen langs de randen van Zeist en Den Dolder Wij vinden dat verstedelijking juist moet worden tegengegaan gezien de ligging in de Ecologische Hoofdstructuur. Tekst in deze zin wijzigen.
11 Functieverandering militaire terreinen Ter compensatie van het grote verlies aan natuur- en landschapswaarden van de afgelopen jaren dienen deze "terug aan de natuur te worden gegeven". Dit past ook in het rijksbeleid (EHS/Belvedère).
21 aansluiting A28 bij Zeist-West de combivariant is niet realistisch meer
23-32 Identiteit en Structuur van Zeist Onze complimenten voor deze beschrijving. Nu is het zaak de identiteit en structuur van Zeist werkelijk tot onderwerp van stabilisering te maken en niet verder aan te tasten.
33 Woonstructuren rond forse groenelementen De stedenbouwkundige drieslagstructuur moet verduidelijkt worden door deze te behoeden voor aanslagen als verdere bebouwing en niet verduidelijkt worden door nog meer bebouwing. De passage over Zeist-West op deze pagina is volstrekt onduidelijk. Deze dient te verdwijnen. Zeist-West is af met zijn "karakteristieke formule van stedenbouw rond groenelementen". Daarin is stedenbouwkundig geen ruimte voor meer bebouwing. Dit vermelden.
35 proeve landschappelijk ontwerp Utrechtseweg De naam Beeklust moet zijn "De Brink" en dit ontwerp voldoet beslist niet aan cultuurhistorische vereisten.
36 "De gunstige ruimtelijke karakteristieken van Zeist kunnen op verschillende manieren verrassend snel onherstelbaar worden geschaad". Deze opmerking is ons uit het hart gegrepen. Maar zij is niet verder uitgewerkt. Zeist heeft om twee redenen een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Van oudsher vanwege het natuurschoon, en tegenwoordig vanwege de ligging ten opzichte van de randstad. Er zijn stringente beperkingen nodig voor woning- en kantoorbouw om te voorkomen dat Zeist dichtslibt. Er moet verstandig met de beschikbare ruimte worden omgesprongen.
36 3.4 Cultuurhistorisch raamwerk in kaart gebracht op basis van de kadastrale atlas van 1828 De atlas biedt slechts een momentopname van 1828. Kan deze kaart wel onderlegger zijn voor een ouder cultuurhistorisch raamwerk? De waarde van de kaarten voor de beleidsvorming kan slechts beoordeeld worden als deze beschikbaar zijn. Wat is de status voor het Structuurplan van deze kaarten?
42 De passages over het Schoonwatersysteem, de verbinding tussen Wulperhorst en Blikkenburg. Deze tekst behoeft verbetering en actualisatie. Het "Schoonwatersysteem" is een bedreiging voor de kwelgebieden die het doorsnijdt en gewenst is het verbinden van de verschillende landgoederen in de Groene Driehoek met een eigen kwelwatersysteem.
42 Utrechtseweg e.o. Deze tekst wordt door ons van harte onderschreven.
43 4.1.1.3. Het Kromme Rijngebied, fiets- en wandelpaden, inrichting en ecoducten. Paden: zie onze opmerking bij pagina 86.

De Werkgroep Faunapassages Zeist-Zuid-West werkt aan inrichtingsvoorstellen voor het Kromme Rijngebied. Bij een voorkeur voor een verdiepte ligging van A12 en spoor, dienen ecoducten niet onder maar over deze barrières te worden gelegd. 

45 Griftlaan  Hoe kan een "ligging ... versterkt" worden? Versterking van de ligging van het winkelcentrum mag niet ten koste gaan van het groen in de wijk, het karakter of de identiteit.
47 c.1. Grens tussen stad en land bij de Rijnwijcksewetering Geldt dit ten zuiden van het spoor? De grens dient dan de huidige bebouwingsgrens te zijn met dien verstande dat voldoende afstand van de bebouwing moet zijn tot de Rijnwijcksewetering. Wij pleiten voor een afstand van tenminste 20 meter voor wat betreft verharding en bebouwing. Bebouwing mag geen negatieve uitstraling hebben op de natuurstrook (licht, lawaai, ontsluiting). Anders een bufferstrook. Dit gezien de potenties van dit gebied. Ten noorden van het spoor op grond gebied van de gemeente Zeist in het geheel geen verstedelijking.
47 e.5. uitbreiding bos en recreatiemogelijkheden Niënhof wordt bedoeld Wulperhorst? Als randvoorwaarde opnemen dat dit niet tot aantasting van de aanwezige landschappelijke en ecologische waarden mag leiden. Inconsistent overigens met pagina 193. (geen groei recreatievoorzieningen Kromme Rijngebied).
49 toe te voegen beleidspunt In Zeist-West aandacht voor een zodanige vormgeving van verbouw en nieuwbouw dat in de toekomst een uit ecologisch oogpunt voldoende hoog grondwaterpeil gehandhaafd kan worden
50 Plaatsen van informatie op Internet Het belang hiervan wordt onderschreven
57 HOV over de Schorteldoeksesteeg (vlg. deelstructuurkaart) Dit is landschappelijk en ecologisch niet gewenst, indien aanleg onvermijdelijk, dan dient compensatie plaats te vinden. Bovendien is dit een aantrekkelijke fietsverbinding.
58 Ontwikkeling Knooppunt Mooi-Zeist bij Mooi Zeist? Zie onze opmerking bij pagina 161.
59 / 67 Fietsverbindingen Functionele fietsverbindingen in het buitengebied dienen uit ecologisch oogpunt langs bestaande wegen te lopen. Geen nieuwe verbindingen langs Blikkenburgervaart, Bisschopswetering en door het smalle gebied tussen Bunnik en Zeist.
67 Punt 1. verkeersader naar A28 Dit is niet realistisch
67 punt 1. De Griffensteijnselaan en de Weteringlaan verkeersader Zeist-West krijgt veel verkeer voor Driebergen en Bunnik te verwerken over wegen die dicht langs intensief bebouwde gebieden lopen. Dit gaat ten kosten van het leefmilieu en de ecologische functie van de wegen. Niet-bestemmingsverkeer dient door het nemen van maatrelen geweerd te worden.
69 Deelstructuurkaart geluid De Zeister Grift, het wandelpad over de Koppeldijk bij de Koppelsluis worden aangewezen als 30 km-weg; de Weteringlaan zou dat deels al zijn. Kaart verbeteren.
79 Punt c-8. Tot de bouw van 34-woningen Zinzendorfterrein zou reeds al besloten zijn Wij hopen dat dit niet waar is. De artikel-19-procedure moet nog starten. Er ligt ook een negatief advies van de Monumentencommissie. Mutatis mutandis geldt dit ook voor enkele andere locaties, zoals het Sanatoriumbos. De oorspronkelijke tekst noemt geen aantal woningen en spreekt van selectiviteit en landschappelijke inpassing. Deze criteria minimaal opnemen in de tekst..
82 De geschrapte tekst over de onderzochte locatie De Brink Deze tekst dient gehandhaafd te blijven. De keuze ergens niet te bouwen mag zeker ook verwoord worden, zo niet hier dan in de beschrijving van de karakteristieken van Zeist-West.
82 Woningbouw 600 woningen Noordweg/Saestumvelden De vraag is waarom de bezwaren (leefbaarheid, aanslag op landschappelijke waarden) die aanvankelijk golden, nu opeens minder tellen? In het oude Ontwerp-Structuurplan staat: "Bovenstaande overwegingen doen Zeist besluiten vooralsnog ook deze locatie niet in de beschouwingen op te nemen". Het gaat om zodanige andere keuzen dat hier een dikke streep in marge moet staan. Woningbouw op de Saestumvelden kan onder strikte voorwaarden aanvaardbaar zijn:
 • Geen afbreuk aan ecologie en landschap, dus ook geen verplaatsing van de voetbalvelden naar het buitengebied.
 • Uitsluitend voor de eigen woningbehoefte ter gelijktijdige vermindering van aantal kwalitatief minder goede woningen die instroom in Zeist veroorzaken (flats Vollenhove bijv.).
 • Ter voorkoming van aantasting op andere plaatsen (bijv. Sanatoriumbos), dus zuinig gebruik met deze locatie
82 Onderzoek naar groene raamwerken/woon-werklandschappen, roodgroen weefsel voortzetten Dit is verhullend taalgebruik. Verdere bouw gaat ten koste van natuur en landschap. Dit voorstel staat opeens in de conclusie terwijl in de analyse en beschrijving dit voorstel niet beargumenteerd wordt. Dit voorstel schrappen uit het plan.
85 De wijziging van de ontsluiting van en de openbare ruimte om het winkelcentrum De Clomp Dit mag niet ten koste gaan van de landschappelijke en ecologische functie van de Griftlaan, de Zeister Grift en van de rest van de omgeving van het winkelcentrum. Dit als voorwaarde opnemen.
86 Extensieve recreatie Het buitengebied van Zeist is zeer geschikt voor extensie natuurgerichte recreatie en ook voor het beleven van oude landschapspatronen. Aanleg van nieuwe paden en wegen kan hieraan afbreuk doen. Nader onderzoek is nodig alvorens wordt beslist over de aanleg van paden en wegen. Verstoring van de ecologische verbinding bij de het Wildviaduct en tussen Zeist en Bunnik dreigt. Zie ook de u bekende reactie van onze Werkgroep op het Landinrichtingsplan Groenraven-Oost.
87 4.Intensivering bebouwing terreinen zorginstellingen Op deze terreinen heeft de laatste jaren al een sterke intensivering plaatsgevonden. Verdere intensivering is alleen in onvermijdelijke gevallen toelaatbaar.
87 beroepsbevolking, iedereen in Zeist tussen de 15 en 65 jaar, dus meer dan 39.000 inwoners! Waarom deze benadering. Als uitgegaan wordt van de feitelijke arbeidsparticipatie van de Nederlandse bevolking, hoe liggen de cijfers dan? Het oorspronkelijke ontwerp-Structuurplan noemt een beroepsbevolking van 23.500. Er is in Zeist sprake van een arbeidsplaatsenoverschot: er zijn 26.900 arbeidsplaatsen en daarboven nog eens 4800 parttime-plaatsen.
 

Vraagt actieve stabilisatie niet om afremmen van het aantal arbeidsplaatsen?
 

Het aantal arbeidsplaatsen in Zeist is gegroeid. Dit leidt tot een steeds groter wordende inkomende pendel en dus verkeersdruk etc. Als doelstelling moet gelden het verminderen van het aantal arbeidsplaatsen in Zeist vanwege de negatieve effecten op structuur en identiteit van Zeist.

93 Nieuwe kantoorinitiatieven in het buitenplaatsenlandschap alleen als zij bijdragen aan herstel Dit dient stringent te worden gehanteerd: geen toeneming van bouwvolumes en verhard oppervlak, bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen.
95/96 Ontwikkeling nieuwe kantoorlocaties Vrijwel altijd gaan deze ten kosten van natuur en landschap, onder andere door de parkeerdruk. Verder groei aantal arbeidsplaatsen is bovendien ongewenst. Beter aanwezige ruimte te reserveren voor Zeister ontwikkelingen.
99 Vervallen tekst punt 2 , zou dubbel zijn;

gewijzigde kaart Deelstructuur Ruimtegebruik in hoofdzaken

Door deze wijziging gaat de essentie van de oorspronkelijke tekst verloren. De tekst is niet dubbel. Waarom deze wijziging? De gewijzigde deelstructuurkaart geeft ook een totaal ander beeld:
 • de nieuwe kaart klopt niet op een aantal onderdelen;
 • de oude kaart gaat uit van gemengde functies, de nieuwe kaart van gescheiden functies. Deze wijziging geschiedt zonder enige toelichting.
Voorstel: oude tekst en kaart handhaven.
100 kaart historische patronen
 • De Kouwenhovenselaan is nog intact tot de Koppeldijk;
 • De Blikkenburgerlaan als middeleeuwse structuur en deels als onderdeel van het assenstelsel van het Slot toevoegen;
 • Rijksmonumenten in de kaart opnemen.
 • Het gebied tussen Blikkenburg, het Slot en Wulperhorst toevoegen aan het buitenplaatsenlandschap.
 • Situering ridderhofsteden is niet correct;
 • De Koppeldijk correct opnemen als historische lijn, is nog aanwezig van Waterigeweg tot de Koppelweg, m.u.v. de doorgraving voor de Nieuwe Hakswetering.
 • gebied rond hoek Driebergseweg/Bunsinglaan en langs Bunsinglaan toevoegen aan buitenplaatsenlandschap. O.a. deel park Schoonoord volgens oorspronkelijk ontwerp en oude stalhouderij met tuin in landschapsstijl. (n.b. deze opmerking stond abusievelijk niet in het aan u gefaxte exemplaar van onze reactie).
101 punt 1: Nieuwe ontwikkelingen zouden heel wel denkbaar zijn als de inpassing goed gebeurt. Nieuwe ontwikkelingen zijn in onze ogen juist niet goed denkbaar. Deze betekenen altijd een aantasting van het historische beeld en moeten aan de volgende voorwaarde worden gebonden: "Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen toelaatbaar indien deze de cultuurhistorische waarden in het geheel niet aantasten".
101 punt 3. Datering aanleg assenstelsel Slot gewijzigd van 17e naar 18e eeuw Onderbouwing hiervoor, de bouw van het Slot is van 1676.
105 Beeldkwaliteit. Waarom is hier een nieuwe kaart met allerlei veranderingen opgenomen? Deze worden niet aangegeven of toegelicht. Verandert het Structuurplan iets aan het Beeldkwaliteitsplan? Dan dat graag dat eerst aanpassen voor helderheid in de procedure. De kaart is in zijn nieuwe vorm onvoldoende leesbaar. Graag kaarten per deelgebied alsnog voor zienswijzen voorleggen.

Voorstellen:

- oorspronkelijke kaart opnemen met opmerking c. of:

 • Zone Griftlaan, Kouwenhovenselaan, Weteringlaan, Kromme Rijnlaan intensieve kwaliteitszorg;
 • Wijkcentrum De Clomp groene omgrenzing intensieve kwaliteitszorg;
 • Gehele buitenrand van Zeist-West intensieve kwaliteitszorg;
 • Zone langs de Zeister Grift intensieve kwaliteitszorg;
 • Zone langs de gehele Utrechtseweg/op de gradiënt intensieve kwaliteitszorg;
 • Zone tussen Kroostweg-Noord en Utrechtseweg intensieve kwaliteitszorg;
109 Intensivering stedelijk gebied Een beter uitgangspunt vinden wij stabilisatie. Zie onze brief.
109 "binnen de bestaande structuur (..) het functionele pakket van wonen, werken en van de verzorgende instellingen te accommoderen ..  Wat wordt hiermee bedoeld?
110 Syncopische begrenzing Wat wordt hiermee bedoeld?
111 Stabilisering van de landschapswaarden bij het NS-station Onzer inziens dient de inzet verbetering te zijn. Is ook de inzet van Groenraven-Oost enz.
111 A28 schrappen
148 Bouwplan achter Park State/Zinzendorfterrein Ten opzichte van de oorspronkelijke tekst is het "landschappelijk" verdwenen. Waarom is dat? Landschappelijk is hier in de landgoederenzone toch juist een essentieel criterium. Wat wordt bedoeld met "zeer selectieve woonstructuur"?. Betreft het selectieve de bewoners, het soort huizen, het grondgebruik, de architectuur, de verkaveling, de zorgvuldigheid in het omgaan met de ter plekke aanwezige ecologische, historische en ruimtelijke waarden?
151 Natuurbouw in de Groene Driehoek Wij geven de voorkeur aan natuurontwikkeling. Zie ook de opmerking bij pagina 193.
151 22 soorten zoogdieren in de gradiëntzone Dit onderstreept het grote belang van dit gebied, ook als "brongebied" voor de rest van Zeist.
151 Fietspad langs de Blikkenburgervaart Graag toevoegen aan de tekst dat er eerst onderzoek naar de nadelige gevolgen gedaan moet worden voordat over de aanleg wordt besloten.
151 Vernieuwing stelsel van oppervlaktewateren in de Groene Driehoek Dit is slechts een deel van de problematiek. Wij stellen voor toe te voegen dat dat stelsel moet allereerst gericht zijn op het vasthouden, beter benutten en zo mogelijk elders gebruiken van het gebiedseigen (kwel)water.
151 Vervallen tekst Driebergseweg de passage over de problematiek (niet de genoemde oplossing) van visuele schade wel opnemen.
152 De verplaatsing van het station verplaatsing is één van de opties. Spreken van de "mogelijke" verplaatsing.
156 gebied "Molenbosch" als naam voor de zone langs de Driebergseweg Een goede naam voor dit gebied zou zijn "landschapsparken langs de Driebergseweg" (waarvan Molenbosch er één is).
156 Boskarakter en bevorderen van de sociale veiligheid landgoederenzone Met behoud van het landschapskarakter en zonder toenemen van verlichting of verharding. Zien als een kans om de omgeving landschappelijk te verrijken. Overigens laat dit zien dat verder bouwen of aanleggen in bosgebieden gevolgen heeft.
156 Groei van instellingen landgoederenzone Na de uitbreidingen van de laatste jaren is de grens overschreden van wat de parken nog kunnen hebben.
156 Restauratie en herstel van de landschapsparken Waarom is restauratie nodig? Er zijn nog veel gave structuren. Een ondeskundige restauratie op Schoonoord heeft geleid tot gedeeltelijke vernietiging van de oude structuur van slingerende paden. Beter is te spreken van "Waar nodig deskundig onderzoek naar verantwoord herstel". Toevoegen dat "gedocumenteerde plannen door deskundigen (cultuurhistorici, historisch- en fysisch-geografen) ontwikkeld moeten worden". "Het landschappelijk bestand van bos en buitenplaatsen" is een merkwaardige uitdrukking. Waarom niet gewoon: "de landgoedparken en bospartijen langs de Driebergseweg?"
157 De ecologische verbinding langs Heerenwegen en Rijnwijck Deze loopt thans dood op de hekwerken van de school De Breul en de inmiddels ook op de te dichte bebouwing langs de Arnhemse Bovenweg. De laatste nieuwbouw van Heerenwegen heeft deze verbinding geheel onderbroken. De nog te realiseren kansrijke droge verbinding Heuvelrug/Kromme Rijn loopt bij/langs Tallyho. Hier zijn ook de waarnemingen van reeën. De natte verbinding langs de Rijnwijcksewetering moet mede gestalte krijgen door verharding en bebouwing aan de oostkant tegen te gaan en de watergang te saneren. Tekst in deze zin wijzigen.
157 Middenbermen Driebergseweg en aanleg vrije busbanen Ruimte voor busbanen en middenbermen gaat ten kosten van de landschapsparken en beukenrijen in de bestaande bermen van de weg. Daarom is dit voorstel bezwaarlijk. Oplossing zoeken die bestaande bomen en de parken spaart.
157 Het wegplanten van de V.N.Z.-kantoren De landschappelijke verbetering van het decor achter Sparrenheuvel wordt door ons van harte onderschreven.
157 beleidsaanbeveling 6. Heroriëntatie op de eenzijdige woonfunctie langs de zuidkant van de Arnhemse Bovenweg Deze aanbeveling is nieuw, en zou met een dikke streep gemarkeerd moeten worden.

Waarom is een woonfunctie eenzijdig? Wat is het referentiekader? Als noord- en zuidzijde samengenomen worden, ontstaat een gemengd beeld: er zijn hier ook scholen, kantoren, een radio-omroep, een kwekerij/tuincentrum, woningen en een hotel-restaurant gevestigd. Kortom een gebied met betrekkelijk gemengde functies.

157 Stationsomgeving nieuwe tekst Waar is die rommelige stadsrand precies? Het wegwerken van een "rommelige stadsrand" is een onvoldoende motivatie voor een verdere aantasting van het landschap in dit gebied. Verbreding en intensiever gebruik van het spoor en de autoweg leiden al tot extra ruimtebeslag. Dit gebied niet belasten met ruimtebeslag voor arbeidsplaatsen waaraan er toch al een overschot is. Mogelijk "rommelige elementen" zouden onzer inziens weggenomen moeten worden bij mogelijke uitbreiding van spoor, verplaatsing van het station of compensatiegelden voor de aantasting van de Stichtse Lustwarande. Bovendien, we zijn hier in een groen gebied. "Rommelige randen" kunnen goed met groene oplossingen aangepakt worden ("het typisch rood-groenweefsel" waar elders sprake van is). Niet alleen met baksteen en beton kunnen "nette stadsranden" gemaakt worden. Dit gebied ligt in de EHS.
158 Functie station Functie beperken tot de vervoersvraag van het eigen verzorgingsgebied. Gezien de ligging in de Stichtse Lustwarande streven naar terugdringing ruimtebeslag voor werken en infrastructuur. Imagoverbetering niet zoeken in verdere verstedelijking, maar in versterking van de landschappelijke omgeving. Die moet representatief zijn.
158 Kantoorbouw, beleidsaanbeveling 4 Oorspronkelijk stond hier in het ontwerp-Structuurplan "enige kantoorbouw ten zuiden van het spoor langs de Odijkerweg". Deze locatie is recent bebouwd. Worden met deze gewijzigde aanbeveling nu weer nieuwe locaties aangegeven?
161 voorstel toevoeging Kromme Rijnlaan met conclusie De Kromme Rijnlaan vormt met de Dreef een belangrijke ecologische verbinding tussen Sanatoriumbos en Kromme Rijngebied. Bij de conclusie aangeven dat ook instandhouding en verbetering van deze as nodig is. 
161 Vensters op het buitengebied Aangegeven dat de einden van Griftlaan en Kromme Rijnlaan vensters op het buitengebied vormen die ook als zodanig ingericht moeten worden.
161 Overstappunt Charema Studie naar inpassing zonder schade aan de beeldkwaliteit, de ecologische verbinding en de landschappelijke beplanting ter plaatse is gewenst. Dit als voorwaarde opnemen.
163 Beeldkwaliteit Utrechtseweg Het zinsdeel "waardoor soms een wat al te grote stedelijke druk op het oorspronkelijk karakter en de gewenste beeldkwaliteit werd uitgeoefend" is geschrapt. Waarom? Dit is toch een correcte analyse? Hoe tot verbetering te komen als wij de realiteit niet willen zien? Voorstel: zinsdeel handhaven. Dit geldt ook voor de rest van geschrapte tekst van 6.3a oud.
163 Vogelwijk Verbetering van de woonomgeving is als aangegeven van groot belang. Geen woningbouw in de laatste groene gebieden van deze wijk of op het groene middengebied dat een zeer belangrijke recreatieve functie heeft.
163 De volgende tekst toevoegen: Aandacht dient er te zijn voor de fraaie situering van de flats van Nijenheim langs de Zeister Grift, het behoud van de groene structuur in het wijkcentrum De Clomp, voldoende geleding in groen (wijkgroen en ecologisch groen) en typische de stratenpatronen in de wijken Kersbergen en Griffensteijn.
164 Versterking van de functies van het groen achter De Brink is gewenst. Wat wordt hiermee bedoeld? Een natuurpark is inmiddels gerealiseerd.
164 Het beleid in Zeist-West is gericht op het versterken van aantrekkelijke laagbouwmilieus. Wat wordt met deze onduidelijke uitspraak bedoeld en wat is de onderbouwing in relatie tot deze structuurvisie van deze opmerking? De stedenbouwkundige structuur van Zeist-West mag niet aangetast worden. 
164 Streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling en voorkomen van achterstandsproblematiek in de flats van Nijenheim en de Vogelwijk In welk opzicht is er sprake van onevenwichtigheden? Aan welke aanpassingen wordt gedacht. Verdere "verstening" zal de speel- en recreatiemogelijkheden mogelijkheden afbreuk doen. In Nijenheim is de problematiek nu nog beperkt. Voorwaarde is dat wijk- en ecologisch groen niet wordt aangetast. Zie ook onze opmerkingen bij pagina 164.
164 Gestreefd wordt door middel van een totale herinrichting het winkelcentrum De Clomp de unieke plaats te geven die het centrum toekomt. Daarbij zijn integratie met nieuwe woningbouw, enz
 • In welk opzicht heeft dit centrum een unieke plaats? Is in het oorspronkelijke ontwerp van het Structuurplan niet vooral gedacht aan de groene, open ligging die refereert aan het Kromme Rijnlandschap en het drieslagstelsel: wonen, voorzieningen, groene ruimte?
 • Het centrum heeft een vooral wijkfunctie en dit dient ook zo te blijven.
 • Ontsluiting vanuit de wijk lopend en per fiets dient eerste prioriteit te zijn. Ontsluiting voor auto's is mag niet ten koste gaan van de groene omgeving.
 • Woning- en andere bouw is ter voorkoming van aantasting van groen alleen binnen de huidige bebouwingsgrenzen toelaatbaar.
 • Het open, groene gebied van het wijkcentrum en het scholengebied is een essentieel onderdeel van het wijkontwerp en dient gerespecteerd te worden. Hier geldt "oud voor nieuw". Bebouwingsvolumes en verharding mogen hier niet toenemen.
 • Ecologisch groen (Grift, Griftlaan, Kouwenhovenselaan en historische structuren Koppeldijk, Kouwenhovenselaan) moeten verder versterkt worden. De oude toegang tot de Niënhof met het boswachtershuis dient te worden versterkt.
 • Rekening houden met de functie van de schoolterreinen als speelterrein voor de jeugd en voldoende gezoneerd groen om het ecologisch groen te ontlasten.
164 Nieuwe fietsverbindingen door het buitengebied Wij verwijzen naar onze reactie op het landinrichtingsplan Groenraven-Oost en bij pagina 43.
193 Schoonwaterplan tekst aanpassen aan de huidige ontwikkelingen (zie ook onze opmerkingen bij pagina 42).
193 Natuur- en landschapsbouw Kromme Rijngebied Vanwege de al aanwezige waarden en potenties is het beter om te spreken van natuurontwikkeling en landschapsbehoud. Het woord "bouw" duidt op activiteiten die juist de aanwezigen waarden verstoren.
193 Fiets- en wandelverbindingen Zie opmerking bij pagina 43.
193 Dichte beplanting met boomwallen ter begrenzing en afscherming van verstedelijking. Houtwallen vormen een belangrijk ecologisch gegeven. Rekening houden met oorspronkelijke lijnen in het landschap.
197 sigma/deelstructuurkaarten Dit is een verandering ten opzichte van het vorige ontwerp. Wij vinden de kwaliteit van deze deelstructuurkaarten nog onvoldoende (voor wat betreft duidelijkheid en correctheid). Daarom zou over dit belangrijke onderwerp eerst een inspraakprocedure gehouden moeten worden voordat deze in een formele procedure worden gebracht. Uit de toelichtende tekst begrijpen wij dat deze kaarten dezelfde functionaliteit moeten hebben als een bestemmingsplan. Een globale kaart op grote schaal kan naar onze mening nooit die functionaliteit hebben. Wij hebben tegen deze benadering dus bezwaren.
opmerkingen over bijlagen
1 Reconstructie Utrechtseweg Onvoldoende aandacht voor de zichtlijnen tussen De Brink, Beeklust en Scharweijde.
2 Station Driebergen-Zeist Geen ontwikkeling van de "spinn off" in de dit waardevolle gebied. Daarvoor is geen ruimte.

 
 

Terug naar de hoofdpagina