Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Couwenhoven 4612

3703 EM  Zeist

telefoon 030-6958618

email: natuurlijkzeist-west@planet.nlBurgemeester en wethouders van Zeist

Het Rond 20

3701 HP Zeist

onderwerp: zienswijzen in het kader van de inspraak Zeist, 21 juni 2000

het bestemmingsplan Zeist-West

Geacht college,Inleiding

Hierbij geven wij u onze voorlopige reactie op het concept-bestemmingsplan Zeist-West. Deze reactie zal op de vergadering van maandag 26 juni aanstaande van de werkgroep planologie van onze vereniging definitief vastgesteld worden. Zoals met uw medewerker de heer P. Vermeulen afgesproken, zullen wij u zo spoedig mogelijk na 26 juni nader berichten.Wij danken u voor de medewerking die wij ondervonden hebben in het beschikbaar stellen van kaarten en toelichting. Een termijn van vier weken om op zo'n omvangrijk en voor ons belangrijk bestemmingsplan in te spreken, is voor onze organisatie erg kort.Wijze verwerking voorinspraak

U hebt ons ondanks onze verzoeken om tussentijds overleg verwezen naar de standaardinspraakprocedure. In de verwerking van de voorinspraak herkennen wij onderdelen van de door ons bij brief van 7 januari 1999 gegeven reactie niet. Het gaat om de volgende opmerkingen die niet in het overzicht van de inspraak zijn vermeld:

Wij verzoeken u om in de toelichting op het bestemmingsplan alsnog de nodige aandacht aan onze vragen te geven.Uitgangspunten bestemmingsplan

Wij zijn ingenomen met de aandacht die in het bestemmingsplan wordt gegeven aan cultuurhistorische en landschappelijke aspecten. Wij verzoeken u om onze opmerkingen als een verdere vertaling en uitwerking daarvan te zien.

Stichtse Lustwarande

Deze heeft ook een achterkant die evenzeer moet bijdragen aan de kwaliteit, bijvoorbeeld omdat hoofdfietsverbindingen (de middeleeuwse Kroostweg bijvoorbeeld) aan de achterzijde lopen en omdat daar ook veel mensen wonen en wandelen. Maar ook omdat de grote monumentale bomen voor en achter de bebouwing en de groene doorkijkjes in belangrijke mate bijdrage aan de grandeur van het gebied. De hele Stichtse Lustwarande vraagt om een goede bescherming, juist de ligging in ruim groen bepaalt de beeldkwaliteit. De grote bomen en onverharde terreinen zijn ook belangrijk om de ecologie van de gradiënt in stand te houden, een belangrijke doelstelling uit uw Landschapsbeleidsplan.Algemene opmerkingen

Wij achten het gewenst om uit ecologisch oogpunt beperkingen dan wel een regulering aan ondergronds bouwen te stellen. Vermeden moet worden dat bouwen of gebruik leidt tot verdrogen of versneld afvoeren van grond- en kwelwater. Mogelijk moet dieper bouwen dan één laag beperkt worden en moet aangegeven worden dat hergebruik van water in het gebied voorwaarde is om aantasting van de groenstructuur te voorkomen.Groen in de wijk

Wij hebben ons niet gedetailleerd over de bestemming van alle stukjes groen in de wijk kunnen buigen. Mogelijk komen wij nog met aanvullende opmerkingen. Gegeven het wijkkarakter bepleiten wij voorzichtigheid met het verkopen van groenstroken. Er gaat wel eens wat fout. Al het wijkgroen zou de bestemming groen landschappelijke doeleinden moeten krijgen, tenzij zeker is dat het bij de wijkaankleding en in de wijkecologie kan worden gemist.Op veel plaatsen in Nijenheim vormen de achterkanten van woningen de kanten van de langzaamverkeersroutes. Hier terughoudend met de vlakken voor bijgebouwen. Fietsers en voetgangers hebben ook recht op groene routes! Dit probleem speelt bijvoorbeeld bij Nijenheim 2434 t/m 2416 en 2429 -1338 en 1319 - 1331. Maar ook vanaf de Griftlaan zal er bij het gekozen regiem zicht op bijgebouwen komen. De wijkaanleg in Zeist-West is niet traditioneel: veel achter- en zijkanten grenzen aan de openbare ruimte. Je moet daarom per geval bekijken of aan de achterzijde van de woning meer kan worden toegestaan dan aan de voorzijde.Laanbeplanting

De laanbeplanting is een essentieel kenmerk van het wijkgroen. Het leggen van kabels en leidingen vindt niet meer onder het wegdek plaats, maar in de bermen. Dit is zeer schadelijk voor de laanbomen. Voor alle lanen hierover beperkingen opnemen bij de bestemming verkeer. Tevens opnemen dat de bestemming verkeer ook inhoudt ruimte voor laanbeplanting en dat voor laanbeplanting substantiële ruimte moet blijven.Op alle transformatielocaties zou gekeken moeten worden naar wenselijkheden en mogelijkheden om bergkelders te bouwen ten einde het aantal riooloverstorten terug te dringen. Het gaat in een aantal gevallen om de laatste vrije plekken in de wijk.Aandacht voor de correcte schrijfwijze van straatnamen en namen van waterlopen. Soms goed, soms fout. Zie het boekje van Visser, "Straatnamen van Zeist". Met dit boekje en met behulp van een tekstverwerker is het een kleine moeite om de namen goed te schrijven.Wij willen dat er beperkingen kunnen worden gesteld aan het verharden van erven en terreinen, met name in landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. En het mogen parkeren en bouwen van luchtbruggen buiten het bebouwingsvlak moet geen recht zijn, maar geregeld worden via een vrijstelling. (zie art. 11 lid 2 onder f).Op veel plaatsen staat vermeld dat burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen indien zij vrijstelling of vergunning verlenen. Voor het stellen van nadere eisen worden dan een aantal criteria genoemd. Zijn deze criteria ook punten van overweging bij het verlenen van de vrijstelling of vergunning zelf? Hebben burgemeester en wethouders een toetsingskader of beleid bij het verlenen van vrijstellingen en vergunningen. Zo ja, kan hierover informatie worden gegeven?Bij de toepassing van artikelen 29 lid 17 en 30 lid 4, vastleggen dat inspraak volgens de verordening zal worden gehouden of dat de behoefte hieraan zal worden gepeild bij het publiceren van de aanvraag. De termijn voor inzage en bedenkingen van twee weken is veel te kort, zeker voor meer omvangrijke of omstreden plannen.Bebouwen van percelen kantoorbestemming tot 60% en bedrijf tot 70%, is dat niet veel? Want daarnaast is nog ruimte voor parkeren nodig. Meer in het algemeen de volgende opmerking. Ook gezien het parkeren blijft er bij de (verdere) ontwikkeling van kantoorlocaties vaak maar weinig groen meer over. Dit doet afbreuk aan landschappelijke waarden en beeldkwaliteit. Wij achten een meer uitgebreide normstelling gewenst om voldoende groen over te houden.Bijgaand treft u aan in bijlage I onze opmerkingen over de bestemmingsplantoelichting en voorschriften, en in bijlage II onze opmerkingen over de plankaarten. Over de laatste komen wij mogelijk nog met aanvullende opmerkingen over snippergroen.Desgewenst kunnen wij u onze reactie in digitale vorm ter beschikking stellen.Hoogachtend,

E. Schuler

Werkgroep PlanologieBijlage I Reactie op de toelichting en voorschriften concept-bestemmingsplan Zeist-West juni 2000pg onderwerp inspraakreactie
5 plangebied Het is goed dat de Utrechtseweg als eenheid wordt gezien
8 Beleidskader, plannen Inmiddels is de Stichtse Lustwarande Belvedèregebied
9 Ontwerp-Structuurplan onderdeel Zeist-West Hierop is door ons ingesproken. Leidt dit tot veranderingen? Wat is/wordt er met onze reactie m.b.t. Zeist-West gedaan?
10 Beeldkwaliteitsplan Zeist-West In het kader van onze inspraakreactie op het ontwerp-Structuurplan hebben wij uitbreiding voorgesteld van gebieden met intensieve kwaliteitszorg. De aan ons beschikbaar gestelde zwart-wit kaart is niet goed leesbaar. Wat is met onze reactie gedaan?
17 Omvang historische beschrijving Deze is wel erg kort voor zo'n belangrijk gebied.
17 Beschrijving historie Gemist wordt oude Rijnarmen, geologie, Zeister Grift. Slot Zeist i.p.v. slot Zeist, restanten oude landgoedparken en landschapslijnen: bijvoorbeeld de knotwilgen bij de boerderij Nieuw Griffestijn in Couwenhoven.
17 De stedenbouwkundige structuur van de nieuwe wijken van Zeist-West Een beschrijving opnemen. Verwezen kan worden naar publicaties en bestemmingsplantoelichting ten tijde van de aanleg van de wijk. Wij vinden dat de nu opgenomen beschrijving mager. Bij de wijkaanleg is bewust rekening gehouden met allerlei landschappelijke elementen. Zie ook het volgende punt.
17 Zeist-West ligt "ingeklemd" Wij zouden liever schrijven "Zeist-West" ligt deels in de landgoederenzone (Nijenheim, Crosestein, Hoefakker, Haaksmanterrein) en deels in het Kromme Rijngebied. Ingeklemd klinkt nogal raar.
18 verwijzing naar figuur 5 moet zijn naar figuur 4
18 verbinding landgoederenzone/Kromme Rijngebied ook noemen Kromme Rijnlaan/De Dreef als verbinding met Sanatoriumgebied en de verbinding landgoed Nijenheim-Zeister Grift.
18 wijkparken Het groen van De Clomp is ook een recreatieve groenvoorziening. Hier noemen.
18 De Clomp ligt ingeklemd... Van "inklemmen" is gezien de huidige situering geen sprake.
19 zorgboerderij beter: de voormalige boerderij Nieuw Griffestein waarin in een zorgvoorziening voor ouderen ....
20 entree van Zeist en aansluiting Zeist-West ligt bij Vollenhove (volgens het ontwerp-Structuurplan) en afgezien is van de aansluiting op de A28 bij Zeist-West (en niet op de Utrechtseweg).
21 randvoorwaarden scheppen voor nieuwe woningbouwlocaties in de vorm van aantrekkelijke laagbouwmilieus Het ontwerp van Zeist-West is min of meer af. Dit uitgangspunt reikt zonder nuancering veel te ver en kan ook niet gedestilleerd worden uit de beleidskaders en bestaande stedenbouwkundige elementen op structuurniveau, zoals als motivering wordt verwoord.
25/26 parkeren parkeernorm: is deze hoog genoeg gekozen, als er te weinig parkeerplaatsen zijn, leidt dit tot parkeren op groenelementen die daarvoor niet bedoeld zijn.
25/25 parkeren alleen aan de achterzijde en opzij dat is afhankelijk van de situering en aanwezige waarden soms ook geen goed gezicht. Als uitgangspunt is conserveren, zie pagina 23 , dient in een voorkomend geval maatwerk geleverd te worden.
26 Centrumvoorzieningen De noodzaak tot aanpassing (sociale onveiligheid) lijkt gezien de werkelijke problemen niet erg overtuigend.
26 buurtsteunpunten niet gemotiveerd wordt waarom de detailhandel hier moet verdwijnen richting De Clomp.
27 het in aansluiting op het waardevolle buitengebied versterken van recreatieve gebieden aan de rand van Zeist-West verduidelijken dat het gaat om recreatief medegebruik van landschappelijk groen.
27/28 groengebieden Ook noemen de Nieuwe Hakswetering en de verbinding Nijenheim/Zeister Grift alsmede het verder ontwikkelen van deze verbinding richting Veldheim.
28 snippergroen Er zijn naar onze mening stukjes groen verkocht die beeldbepalend zijn. Zo is op een stukje van de hoofdwandelroute door Couwenhoven een rij schuttingen verschenen. (tussen 4202 e.v. en 4409 e.v.) Bedacht dient te worden dat achterkanten van woningen soms aan belangrijke binnenwijkse voet- fietsverbindingen staan.
29 De keuze voor de Kromme Rijnlaan, Griftlaan, Griffensteijnselaan en Weteringlaan als verkeersaders Deze keuze impliceert dat deze wegen interlokaal sluipverkeer zullen aantrekken. Deze keuze wordt vanwege de gevolgen voor het groen door ons niet onderschreven. Het recente GVVP ziet deze wegen overigens niet als verkeersadres zo hebben wij op de voorlichtingsavond op 19 juni jl. begrepen.
31 Uithofroute en Bunnikroute Wij verwijzen naar onze bekende bezwaren tegen deze verbindingen die door EHS-gebied voeren en een aantasting betekenen van natuurlijke waarden in het buitengebied. Dat betekent dat de Kouwenhovenselaan niet vermeld moet worden als fietsverbinding.
31 HOV-knooppunt achter Charema Dit verdraagt zich niet met de door ons onderschreven gedachten de landgoederenzone te versterken.
32 Hakswetering deelt Brugakker Dit moet zijn de Nieuwe Hakswetering
34 het ecologisch groen langs de Nieuwe Hakswetering is van betekenis voor Brugakker Deze zone is op het moment sterk aan het verstenen! Een groot deel is particulier bezit. Een gerichte aanpak is hier gewenst.
34 Kwaliteitszorg Ook de zuid-westrand van Brugakker en Couwenhoven vereist intensieve kwaliteitszorg gezien de recreatieve functie en de relatie met het buitengebied (de achterkant van de woningen is hier voor de recreant de voorkant).
36 De groenzone die in zuid-oostelijke richting door Couwenhoven loopt Deze loopt door tot het buitengebied door de woonstraat 59; wij onderschrijven dat het groen hier een landschappelijke bestemming heeft.
36/37 Aanvullen Intensieve kwaliteitszorg langs de zuid-westrand van Couwenhoven
38 Sniplaan Deze overtuintjes zijn juist heel karakteristiek voor de tijd waarin de huizen zijn gebouwd. Overwogen moet worden deze zo te bewaren.
39 Transformatielocatie I, wasserij Burger Hoogbouw hier langs de Griffensteijnselaan achten wij niet zonder meer passend. Het geplande appartementengebouw met ontsluitingen en parkeren gaat zonder meer ten koste van het hier noodzakelijke groen. De belangrijke lanen in Zeist-West zijn over 't algemeen ruim van een ruime opzet. De huidige beeldkwaliteit vanaf de Griffensteijnselaan moet onzer inziens bewaard blijven. De wasserij is nu in het groen verpakt. Hier is ook de kans om een natte verbinding van het park Nuova met de Zeister Grift te realiseren.
39 Transformatielocatie II Onzes inziens dienen speelvoorziening en buurthuis centraal in de wijk te blijven. De centrale locatie is ook veiliger te bereiken.
41 Transformatielocatie III Zie onze opmerking over de overtuinen Sniplaan. Het verbeteren van de ecologische functie van de waterloop die in wezen een verbinding vormt tussen park Nuova en de Zeister Grift, wordt door ons onderschreven.
41 Transformatielocatie V / VI Noordweg Op veel plaatsen in het buitengebied zijn in de loop van de jaren oude hoogstamboomgaarden gerooid. Ze moesten plaats maken voor de saaie, maar minder bewerkelijke laagstambomen. Tegenwoordig krijgt men weer subsidie op de aanleg en herstel van hoogstamboomgaarden. De landschappelijke en natuurwaarde van deze boomgaarden is groot. Op het hoogstamboomgaardje aan de Noordweg 147/149 staan 18 hoogstam vruchtbomen, waaronder vele oude rassen. Giesser Wildeman (stoofpeer), Cox (handappel), Conference (handpeer), Kruidenierspeer, Goudrenette, Kers, Walnoot en Jonagold. De vogels genieten volop mee van het gevallen fruit. In de boomgaard lopen 6 dwerggeiten.

Het stukje groen heeft in de loop der jaren een belangrijke functie voor de wijkbewoners gekregen:

 • Het is een 'loopje' voor jong en oud met jonge kinderen uit de wijk. Ook voor de bewoners van de oude 'vogelbuurt' is het stukje goed bereikbaar.
 • De hoogstamboomgaard, de geiten, het oude huis met zijn treurbeuken zijn beeldbepalend voor de oude Noordweg. Deze locatie heeft daardoor cultuurhistorische waarde voor heel Zeist. Het oude huis en de monumentale treurbeuken komen goed tot hun recht juist door de open ruimte ernaast.

Woningbouw op deze locatie die ten koste gaat van deze waarden achten wij bezwaarlijk.

Wat gaat er gebeuren met de wijkpost die hier staat; als deze hier verdwijnt, mag deze niet elders ten koste van een groenbestemming worden geplaatst.

41 terrein RWZI Het groen op en rond dit terrein draagt bij aan de natuur en landschap in de wijk, wij zagen dit graag vastgelegd in de vorm van groen met landschappelijke waarden.
43 beschrijving De Clomp Deze dient meer informatie over de aanwezige structuur te bevatten (zie de beschrijvingen/brochures uitgebracht toen de wijk werk gebouwd). De voorgenomen veranderingen moeten kunnen worden getoetst aan de aanwezige waarden.
43 sociale onveilige fietsroute De Clomp - Griffensteijn Waarop is de stelling gebaseerd dat deze route onveilig zou zijn. Daarvan is ons niets bekend?
43 Uitbreiding Super aan de zuidzijde Deze achten wij ontoelaatbaar omdat deze dan op het tracé van de oude Koppeldijk terecht komt. Wij pleiten ervoor de Koppeldijk vrij te houden van bebouwing.
44 kaart deelgebied De Clomp tracé fietspad oostzijde Griftlaan bij tunnel ontbreekt.
45 Transformatielocatie IX

De tekst in bestemmingsplantoelichting roept de volgende vragen/opmerkingen op:

 • Zo'n grote en veel omvattende wijziging realiseren (zowel voor wat betreft oppervlak, functies en investeringsbedragen) op basis van een wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders achten wij niet juist en in strijd met de uitgangspunten voor de taakverdeling tussen burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in de Gemeentewet en de WRO. Er wordt niet gemotiveerd waarom deze afwijkende gang van zaken nodig is. Over deze transformatielocatie dient de gemeenteraad het laatste woord te hebben. (Zie ook de door de regering overgenomen advies van de commissie Elzinga dat de raad de bestemmingsplannen moet vaststellen).
 • Wat is de functie van het winkelcentrum, alleen voor de wijk of bovenwijks? Met hoeveel m² groeien het winkelareaal en de bestemming maatschappelijke doeleinden? Hierover wordt te weinig informatie gegeven.
 • U schrijft: het wijkcentrum ligt verscholen vanaf de hoofdwegenstructuur. je kunt ook schrijven het wijkcentrum ligt fraai in het groen etc. Wij zijn voor een wijkgericht winkelcentrum. Wat is dan het bezwaar dat het winkelcentrum verscholen ligt? Wijkbewoners weten het winkelcentrum wel te vinden en waarderen ook het aanwezige groen. Overigens is dit deel van het Griftlaan volgens het recente in de inspraak gebrachte GVVP geen onderdeel meer van de hoofdwegenstructuur.
 • Wij hebben bezwaren tegen het verleggen van de Griftlaan omdat dit de fraaie laanbomen en ecologische zone aantast.
 • Hoezo zijn de fietsroutes van en naar het winkelcentrum sociaal-onveilig? Incidenten moeten wel onderscheiden worden van structurele problemen. En aan welke oplossingen moet worden gedacht? Deze moeten ook uit landschappelijk en ecologisch oogpunt aanvaardbaar zijn.
 • "Er moet een voorzieningengebied komen dat mogelijkheden biedt om zich met de wijk te identificeren", staat in de toelichting. Waarom is dat nodig? Wat vinden de wijkbewoners belangrijk als identiteit van de wijk? Misschien identificeren veel wijkbewoners zich veel liever met de groene, landschappelijke ligging dan een dicht bebouwd winkelcentrum? Zeist-West is opgezet als wijk in het groen. Wie daar woont, heeft ook gekozen voor deze opzet.
 • Het valt gegeven de onbewoonde omstandigheden best mee met de vandalisme en sociale veiligheid in en rond het winkelcentrum. Wonen is ook niet altijd een garantie voor sociale veiligheid, zie de problemen in het Staatsliedenkwartier. Als bewoners 's avond binnen blijven, levert het wonen weinig sociale controle op. Nu is overigens ook 's avonds sociale controle door activiteiten in de kerken, de moskee en in het Hollebloc en door kruisend verkeer. Wij achten de sociale onveiligheid dus niet zo groot. Op zichzelf hebben wij binnen randvoorwaarden geen bezwaren tegen wonen boven het winkelcentrum. Maar wij willen ervoor pleiten dat er door onafhankelijke deskundigen een vergelijking gemaakt wordt van de kansen op onveiligheid van de huidige en de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld het overdekt parkeren nodigt uit tot criminaliteit en levert ook als onveilig te ervaren situaties op. Zeker de avonduren en op zondag wanneer ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen van de garages gebruik moeten worden gemaakt. Hoe wordt dan voorkomen dat er rondgehangen wordt?
 • Wij wijzen nog op de kwaliteit van de huidige parkeerterreinen die ruim beplant zijn met bomen. In hoeverre is het handhaven of compenseren van dit bomenbestand een doelstelling?
 • Het stedenbouwkundig ontwerp van De Clomp zou volgens sommigen "reageren" op het stedenbouwkundige situering van de flats: het lijkt ons van belang dat er een goede relatie is tussen het ontwerp van de linker- en rechteroever van De Grift.
  47
  detailhandelfunctie weg uit Griffensteijn naar De Clomp Dit lijkt niet nodig, en wordt overigens ook niet gemotiveerd.
  47 snackbar achter Eldorado Dat deze hier tijdelijk staat is geen bezwaar, wij hebben wel bezwaar tegen een permanente horecabestemming van deze locatie in verband met de invloed op de ecologie, hier aan de oever van De Grift. Een permanente bestemming leidt tot permanente bebouwing. De snackbar kan wellicht op het braakliggende terrein aan de overkant van de straat worden geplaatst.
  47 "onderhoudspost groenvoorziening" Waarom moet deze post worden uitgebreid en in welke mate gaat dit ten koste van het aanwezige groen? Deze kan welicht met de snackbar achter Eldorado op het braakliggende terrein worden geplaatst.
  48 Laan van Cattenbroeck van bedrijven naar wonen Niet gemotiveerd, zie opmerking bij pagina 47.
  48 Deelgebied Fazantenlaan e.o. Kroostweg en Noordweg zijn oude Middeleeuwse wegen. Dit en de historische relatie met de Schorteldoeksesteeg en de Bisschopsweg aangeven.
  48 Uitbreidingen op het PGGM-terrein Criteria voor het beoordelen van uitbreidingen zijn:
  • landschappelijk groen uitbreiden: de hele Noordweg structureel groen alsmede de op terrein lopende lanen en hun omgeving; ook groen de gehele zuidrand en oostrand van het PGGM-terrein;
  • verkeersafwikkeling, in principe niet over de Noordweg als belangrijke fietsroute.
   50
   bouwplan de Kroost (Graskamp/Duifhuis) langs de Kromme Rijnlaan een stepping stone (structureel groen) creëren voor de ondersteuning van de ecologische verbinding Kromme Rijnlaan. Met name op de hoek Kroostweg/Kromme Rijnlaan is de verbinding erg smal. Hier zou naar mogelijkheden voor verbetering moeten worden gezocht.
   51 HOV-transferium De bouw van een transferium brengt noodgedwongen de aanleg van allerlei voorzieningen met zich mee. De bouw achter villa Blanda (Gouverneurspark) dient onzer inziens aangehouden te worden tot een inrichtingsplan voor dit hele gebied is gemaakt waarin het één en ander tegen elkaar kan worden afgewogen. Want de Kromme Rijnlaan/Dreef vormt een belangrijke verbinding tussen gradiënt en Kromme Rijngebied. De Kromme Rijnlaan moet de kans krijgen om haar naam eer aan te doen. Welke eisen worden gesteld aan een HOV-halteplaats? Kan deze niet als in de huidige situatie voor de HOV-lijnen langs de Utrechtseweg gesitueerd worden en voor de lokale lijnen aan de Dreef/Kromme Rijnlaan? Kan het busverkeer dan niet zonder draaien en kruisen van verkeersstromen veel sneller afgewikkeld worden?
   51 Transformatielocatie Fazantenlaan Ook de niet-centraal gelegen groenpartijen dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Bij herinrichting tevens stepping stone voor de verbinding langs de Kromme Rijnlaan creëren.
   51 Transformatielocatie XIII Handhaven van het wonen langs de Utrechtseweg draagt bij aan het handhaven van het (cultuurhistorisch) karakter en de sociale veiligheid. Wij adviseren de woonfunctie zoveel te handhaven. In elk geval dient de karakteristieke bebouwing en de begroeiing gehandhaafd te blijven. Bovendien leidt kantoor tot extra parkeerdruk en dus tot verdwijnen van groen.
   52 Crosestein
   • Historisch karakter Noordweg en Kroostweg aangegeven. Het terrein van het TNO en van Eikenstein zijn in de loop der tijden steeds dichter bebouwd en verhard. Dit is eigenlijk een ongewenste ontwikkeling in de gradiënt. Het bestemmingsplan zou deze ontwikkeling moeten terugbuigen. Dit als intentie aangeven.
   • Aangeven dat de strook landschappelijk groen langs Kromme Rijnlaan versterkt moet worden.
   • De watergang en omgeving, inclusief boerderij De Kroost, van Nuova naar het zuiden bestemmen als landschappelijk groen
   • De Kroostweg vormt een belangrijke deels autovrije fietsroute van Zeist-West richting Utrecht v.v.
    54
    Nijenheim Historische aspecten belichten: buiten Nijenheim, wijk gebouwd rekening houdend met aanwezige landschappelijke beplanting etc. Kroostweg en Koppelweg historische wegen.
    54 Versterken groenzone en doortrekken fietsroute Voor de fietsroute als aangegeven op de plankaart bij voorkeur een tracé door de woonstraten ontwikkelen. Rechtdoor naar de Kroostweg tast te veel het parkje en de laatste landschappelijke beplanting in de groenzone bij Nijenheim en de Kroostweg aan. De fietsroute behoeft niet persé op de Kroostweg aan te sluiten, maar moet vooral een goede verbinding vormen met de route langs de kinderboerderij naar het centrum van Zeist. Richting Utrecht is er een goede verbinding langs het terrein van de voormalige wasserij Van Melsen.
    54 groenzone bij flat 40 Nijenheim Hier lag een tijdelijk schoolgebouw dat is afgebroken.
    56 schoolterrein naast het buiten Nijenheim Dit is ook onderdeel van het landschapspark, cultuurhistorisch waardevol gebied.
    57 Transformatielocatie XIV Van belang is hier ook aandacht te besteden aan ecologische verbindingen en goede landschappelijke ligging aan de Griffensteijnselaan en Koppelweg. Dit opnemen als randvoorwaarden.
    57 Transformatielocatie XV flat 40 Uit de diverse varianten en plannen is steeds gebleken dat bouwen hier erg moeilijk is. Beter is het stedenbouwkundig ontwerp van de flats met de regelmaat in het groen langs de Zeister Grift te respecteren en deze locatie te blijven reserveren voor maatschappelijke doeleinden met een bouwvolume als het oorspronkelijke tijdelijk schoolgebouw. Woningen kunnen er genoeg gebouwd worden in De Clomp.
    57 Duurzaam veilig inrichten Nieuwenoordweg Ook rekening houden met potentie als ecologische verbinding. De kansen voor deze verbinding lijken overigens klein, onder andere door bouw van een garage naast Kroostweg 40, mogelijk na verkoop van een strook openbaar groen binnen een meter van de openbare ruimte. Mogelijk kan naast de garage een groene chicane worden gemaakt.
    59 Transformatielocatie XVI, bouw 30 tot 40 woningen Er ontbreken randvoorwaarden voor de ontwikkeling van dit terrein dat in de gradiënt is gelegen. Bijvoorbeeld sparen van de aanwezige bomen, geen toenemen van bebouwingsvolume en verharding en het doortrekken van de verbinding Zeister Grift - Utrechtseweg - Stenia. Als alternatief voor inmiddels ontstane barrière aan de Nieuweroordweg (zie opmerking aldaar). Doelstelling moet mede zijn het leefgebied van de hier aanwezige bosuilen en andere holenbroeders (rode lijstsoorten als kleine specht en groene specht) in stand te houden. Wat is de geschiedenis van dit terrein? Zijn er ook nog cultuurhistorische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden?
    60 Sociale veiligheid en groen Het groen van Zeist-West wordt blijkens de tekst niet als onveilig ervaren. Waarom er dan een beschouwing in de bestemmingsplantoelichting over het onderwerp groen en sociale veiligheid is opgenomen, is onduidelijk. Naast de groene routes zijn er bovendien meestal beter verlichte alternatieven. Groen heeft veel kwaliteiten, we moeten opletten dat de omgeving niet "versteend" door het streven naar sociale veiligheid. Omdat verstening leidt tot onherbergzaamheid en de betrokkenheid afneemt, neemt mogelijk uiteindelijk ook de sociale veiligheid af.
    60 Sociale onveiligheid winkelcentrum en fietstunneltje Nijenheim-winkelcentrum De gegevens zijn gebaseerd op de Stadspeiling uit 1996. Kan daarover nadere informatie gegeven worden? Is dit een representatieve steekproef, of zijn het wat losse flodders. Zijn er ook feitelijke problemen? Zijn de uitkomsten nog actueel, eigenlijk lees je weinig over problemen hier.

    Het fietstunneltje Nijenheim-De Clomp bestaat niet. Aangenomen dat bedoeld wordt Couwenhoven-De Clomp. Een oplossing is de tunnel beter verlichten. Door de komst van de moskee is de sociale controle hier overigens flink toegenomen. En voor wie echt niet durft: omrijroutes zijn mogelijk via de Weteringlaan en de Griffensteijnselaan.

    60 Sociale veiligheid en gebouwde omgeving Sociale veiligheid wordt gestimuleerd door betrokkenheid van bewoners en gebruikers bij hun omgeving. De voorgestane grootschalige bouwplannen lijken dit niet te bevorderen. Het huidige winkelcentrum kent door activiteiten in kerken, moskee, sporthal, denksportcentrum Hollebloc 's avond nog het nodige verkeer. De ruimten om het winkelcentrum is waar de verkeersverbindingen lopen zijn goed te overzien. Op de parkeerplaatsen is uitzicht vanuit woningen. Het binnengebied van het huidige winkelcentrum kan simpel worden afgesloten. Een nieuw ontwerp moet minimaal deze kwaliteiten kennen.
    62 bebouwing Meerkoetlaan Dit is voor ons discutabel wegens het verdwijnen van speelgroen en de ruimtelijke betekenis van deze open, groene ruimte.
    66 blokhutten en priëlen Liever niet overal, bijvoorbeeld niet langs belangrijke langzaam verkeersroutes en de groene wandelpaden. Welk beleid voert burgemeester en wethouders terzake?
    76 bescherming cultuurhistorische en landschappelijke waarden Met inbegrip van ecologische waarden? Zo niet, dan deze apart noemen.
    77/78 college bevoegd bestemming te wijzigen voorwaarden opnemen, o.a. commissie, inspraak etc.
    78 wijzigingsgebied IV Onduidelijk waarom de gemeenteraad hier de wijzigingsbevoegdheid kan toepassen.
    82 Toepassing Luchtvaartwet Is er geen overlast te verwachten van laagvliegende vliegtuigen? Bijvoorbeeld de aanvliegroutes voor heli's naar Soesterberg en de aanvliegroutes voor Schiphol?
    inspraakreactie nr. 27, wel/niet structureel groen achter de nummers Couwenhoven 61 Dit gebied behoort groen te blijven, loopt langs een openbare ruimte, namelijk de toegang vanuit het zuidoosten voor wandelaars en fietsers tot dit deel van Couwenhoven.
    -- Inspraakreactie nr. 30, de laatste meter grenzend aan openbare ruimte wordt niet verkocht. Schuttingen dragen bij aan het straatbeeld. Er zijn enkele plaatsen aan te wijzen waar dit wel gebeurd is. Aangenomen mag worden dat de betrokken gronden nog de bestemming openbaar groen hebben en er dus ten onrechte schuttingen e.d. zijn geplaatst. Hoe vindt herstel naar de gewenste toestand plaats? Schuttingen dragen bij aan het straatbeeld schrijft u, dit kan soms ongewenst zijn. Daaraan is toch in het kader van het Beeldkwaliteitsplan wel iets te doen?
    Bestemmingsplanvoorschriften
    10 Artikel 4 de nummering lijkt niet geheel logisch (bijv. 2 maal een lid a.)
    10 artikel 4.1.e Er komen op veel meer plaatsen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden voor. Voorstel, schrap de verbijzondering naar de Utrechtseweg, of noem alle gebieden.
    10 artikel 4.1.c' Zeister Grift i.p.v. Biltse Grift en Nieuwe Hakswetering.
    11 2. Nieuwe ontwikkelingen Wij bepleiten aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen van diep bouwen bij dit punt. Wij staan een vorm van regulering voor.
    11 beschrijving Couwenhoven en Brugakker toevoegen Couwenhovenseveld, Kouwenhovenselaan en randsloot/overgang buitengebied
    12 punt c van Couwenhoven behoort bij Nijenheim en De Clomp.
    12 De Clomp ook noemen onderwijs, wijkpark/groenstructuur met grote bomen als centrumfunctie, trapveldje Zeister Grift en Koppeldijk en Kouwenhovenselaan met sluisje.
    12 Griffensteijn Ook noemen structuur Griffensteijnselaan, Ridderschapslaan, van Beierenlaan e.o.
    12 Fazantenlaan herstructurering Zuid-Oosthoek Wij vinden het niet op voorhand aannemelijk dat herstructurering hier leidt tot verbetering. Aangeven dat verbetering ten opzichte van de huidige situatie een voorwaarde is.
    13 Crosestein punt b. Bedoeld wordt Nuova, en niet Nijenheim.
    13 Crosestein, kenmerken toevoegen waterloop van Nuova naar De Grift
    13 Doorbreken uniformiteit hoogbouw zuid-oostelijk deel van Nijenheim met (een) markante hoogbouw Wat voor markante hoogbouw wordt bedoeld? Deze komt verder nergens ter sprake. Bij onze reactie bij pagina 57 (locatie XV) hebben wij gewezen op fraaie landschappelijke inpassing van de flats. Wij nemen aan dat het opnemen van deze regel op een vergissing berust. Zo niet, dan zouden wij (en anderen) graag alsnog van het achterliggende plan kennis nemen.
    13 Utrechtseweg e.o. punt b. landschappelijke waardevolle beplanting langs de Utrechtseweg Deze beplanting bevindt zich overal in dit plandeel. Handhaven en verbeteren dient aandachtspunt te zijn langs de gehele gradiënt. De ontwikkeling van grote bomen is alleen mogelijk bij voldoende groeiruimte. Deze bomen zijn waardevol als broed- en voedselplaatsen en vanwege hun beeldkwaliteit. Het beeld van ruimte en grandeur dat zij oproepen is medebepalend voor de beeldkwaliteit van de Stichtse Lustwarande.
    14 Bij groenstructuur 4.c. toevoegen Nieuwe Hakswetering
    15 Beeldkwaliteitszorg alleen bij officiële monumenten Deze benadering achten wij te mager. Ook in als zodanig aangewezen gebieden moet intensieve kwaliteitszorg mogelijk zijn. Bijvoorbeeld ter bescherming van het landschappelijk karakter.
    16 Uitwerkingsbevoegdheid Meerkoetlaan Deze dient bij de raad te berusten, zie onze opmerking bij pagina 62. Bovendien ontbreekt de voorwaarde dat elders een goed alternatief (recreatie) is gerealiseerd. De verwijzing naar lid 2 van artikel 30 is niet correct.
    19 artikel 6 lid sub k erfafscheidingen ten hoogste 2 meter hoe zit dit in zones met een beeldkwaliteit, zijn hier geen verdere beperkingen mogelijk? Idem waar de erfafscheiding loopt langs de openbare ruimte? Langs het buitengebied van Couwenhoven en Brugakker zijn zulke hoge schuttingen ook ongewenst.
    19 artikel 6 lid 2 sub l. verplicht tot overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg Waarom wordt dit verplicht gesteld. Is één en ander niet afdoende geregeld in Monumentenwet van en Monumentverordening
    20 artikel 6 vrijstellingen, maar artikel 16 lid 3 (zendmasten) Wij willen graag dat er in "gevoelige" gebieden voorzichtig omgesprongen wordt met vrijstellingen. Kunnen burgemeester en wethouders aangeven welk beleid zij (zullen) hanteren en welke "gevoelige" gebieden worden onderscheiden. Lid 5 sub a biedt wellicht aanknopingspunten voor een beleid.
    22 artikel 6 vrijstellingen Wij willen graag dat aanvragen om een vrijstelling worden gepubliceerd (eventueel in bepaalde gebieden).
    22 artikel 6 lid 5 sub b. beperking in het stellen van nadere eisen tot een harmonieuze ruimtelijke opbouw Wij zijn het niet eens met deze wat globale beperking. Mogen overwegingen van landschappelijke of cultuurhistorische aard niet ten grondslag worden gelegd aan de nadere eisen sub a?
    23 Centrumdoeleinden bouwwerken hoogte 8 meter, art. 7 lid 2 sub c. Dit is wel erg hoog, waarom is dit nodig?
    23 Centrumdoeleinden wonen, art. 7 lid 1 het wonen behoefte niet beperkt te worden tot bovenwoningen; enkele woningen gelijkvloers kunnen effectief bijdragen aan de sociale veiligheid
    23 vrijstelling verschuiven grenzen bouwvlak tot maximaal 25 meter, art. 7 lid 3 Dit vinden wij onjuist gezien gezien de omstandigheden in het plangebied. Dit zal een ingrijpende wijziging betekenen. Het plan moet binnen het vooraf gegeven bebouwingsvlak ontwikkeld worden.
    24 art. 7 lid 5 sub b. Zie opmerking bij art. 6 lid 5 sub b.
    25 art 8 lid 2 sub c. Waarom ondergeschikte gebouwen toestaan buiten het bebouwingsvlak? Dit doet afbreuk aan de functie van het bebouwingsvlak.
    25 art. 8 lid 2 sub d. hoogte bouwwerken 8 meter Dit is erg hoog, waarom is deze maat gekozen?
    25 Vrijstelling voor het verschuiven van het bebouwingsvlak Dit achten wij ongewenst, doet afbreuk aan de functie van het bebouwingsvlak.
    25 Beperking in het stellen van nadere eisen in harmonieuze ruimtelijke ontwikkeling art. 8 lid 5 sub b. Zie onze opmerking bij art. 6 lid 5 sub b.
    28 Gemengde doeleinden art. 9 lid 2 sub c. Wij vinden dat er niet buiten het bebouwingsvlak mag worden gebouwd.
    28 hoogte bouwwerken maximaal 8 meter Zie eerder commentaar
    31 artikel 11 lid 1, parkeernorm voor kantoren is 1 parkeerplaats op 125 m² b.v.o. Wat is de achterliggende norm voor de parkeernorm. Hoeveel werknemers zitten er op 125 m²? Zijn dat er vier. Dan lijkt nog niet eens rekening houdend met bezoekers, bezoekers 1 parkeerplaats op vier werknemers weinig. Moet ook geen rekening gehouden worden met de aard van de kantoorvoorziening? Zie de problemen met het parkeren rond De Breul.
    31 art. 11 lid 3 Geen vrijstelling voor bouwen buiten het bebouwingsvlak.
    31/32 art. 11 lid 3 sub b. Vrijstelling ten behoeve van verruiming bouwvlak PGGM-terrein Tevens als voorwaarde opnemen dat geen aantasting van cultuurhistorische en landschappelijke waarden plaatsvindt.
    34 art. 12 lid 2 d ongelimiteerde hoogte hijsinrichting burgemeester en wethouders moeten beperkingen kunnen stellen.
    35 art. 12 lid 4 sub c.: vrijstelling kantoren bij bedrijfsdoeleinden tot vier bouwlagen in afwijking plankaart Dit doet afbreuk aan kenbare grenzen op de plankaart. Dit leidt met de 30% ruimte voor kantoorgebruik op de bestemming bedrijfsdoeleinden mogelijk tot ongewenste ontwikkelingen. Kantoorruimte moet maar binnen de gegeven goothoogte worden gerealiseerd.
    35 art. 12 lid 4 sub d. vrijstelling tot 50% kantoor bij bestemming bedrijfsdoeleinden Gaat dit niet te ver en hoe is dan de relatie met sub c? Dit betekent immers dat 50% van de bebouwing mogelijk hoger dan in de plankaart is aangegeven kan worden gerealiseerd. Dit is erg ondoorzichtig. Aangenomen mag worden dat de hoogten in de plankaart met reden zijn aangegeven.
    35 art. 12 lid 4 sub f. vrijstelling voor detailhandel ook koppelen aan verkeerskundige en landschappelijke overwegingen. Zie ook de algemene opmerking over nadere eisen
    44/45 Groendoeleinden, art 21 en 22 Deze artikelen zouden een wat meer "conserverende" toespitsing moeten krijgen. De huidige redactie kan ertoe leiden dat het gehele bestemmingsvlak binnen de huidige bestemming verhard of bebouwd wordt. Veranderingen via een aanlegvergunning?
    45 hoogte recreatievoorzieningen bestemming Groendoeleinden met landschappelijke waarden, art. 21 lid 2 sub b. Hoogte 6 meter, is dit niet 2 meter te hoog. Waaraan wordt gedacht?
    46 Recreatieve doeleinden art. 22 maximaal twee gebouwen per bestemmingsvlak van elk 50² Deze bestemming geldt het gebied achter villa Nuova/de Pesterspark. Dit is een gevoelige locatie tussen een het oude park, langs een oude waterloop, verschillende monumenten en de middeleeuwse (of nog oudere Kroostweg) en de boerderij De Kroost. De inpassing is van groot belang. Waarom voldoet de bestemming groendoeleinden met landschappelijke waarden hier niet? Die maakt ook de aanleg van recreatieve voorzieningen mogelijk. Tenminste een bebouwingsvlak aangeven met bouwhoogte 3 meter en goothoogte maximaal 2,5 meter, geen parkeervoorzieningen, aanlegvergunning voor verhardingen. Toetsing aan landschappelijke criteria waaronder effecten op het park. Horeca of kantinevoorzieningen uitsluiten, mede met het oog op de aanwezige woningen. Waarom is hier bebouwing nodig? Wij zouden (in dit bestemmingsplan) binnen de bestemming recreatieve doeleinden het liefst elke bebouwing uitsluiten.
    49 Bepalingen ter bescherming van cultuurhistorische en landschappelijke waarden In de opsomming van waardebepalende structuren ook opnemen

    • houtwallen en -singels;
    • voor de zone kenmerkende begroeiing;
    • kenmerkende open ruimten.
     49
     art. 25 lid 2, laatste zinsdeel o.i. "waarden" i.p.v. "waarde"
     55 art. 29 lid 1, transformatielocatie I wasserij Burger.
     • De huidige wasserij ligt in het groen en water verpakt. Bebouwing op deze locatie langs een oude middeleeuwse weg, niet ver van het buitengebied, dient te refereren aan het aanwezige bouwvolume van wasserij Burger en georiënteerd te zijn op de Noordweg.
     • Kenmerkend voor dit deel van de Griffensteijnselaan zijn:
      • de grote afstand van bebouwing tot de weg;
      • de brede groenstroken langs de weg;
      • de beperkte hoogbouw langs deze weg die bovendien verder van de weg ligt dan thans voorgestaan.
     • Rekening houdend met de aanleg van fiets- en voetpad ontstaat hier een situatie die strijdig is met het laanbeeld.

     Wij vinden dus dat de bebouwing en verharding i.v.m. ontsluiten en parkeren op deze locatie niet buiten het thans aanwezige bebouwingsvlak en volume mag komen. De goothoogte moet variëren tussen de zes en negen meter. Let wel de huidige goothoogte is zeven meter

     55 Art. 29 lid 2, transformatielocatie II (buurthuis Noordweg) de goothoogte dient hier aan de Noordweg 6 meter te zijn
     55 Art. 29 lid 4 transformatielocatie IV, speeltuinterrein Als voorwaarde opnemen dat eerst een aanvaardbaar alternatief gereed moet zijn.
     56 art. 29 lid 5 transformatielocatie V, schapenweitje Noordweg Dit dient onbebouwd te blijven. Het is goed als de karakteristieke woning Noordweg 147/149 vanaf de Noordweg vrij te bezichtigen blijft. Wat is de stedenbouwkundige visie op dit gebied. Het huidige beeld van steeds lager en minder dicht wordende bebouwing en vormt zo een geleidelijke overgang naar het buitengebied. Het karakter van de oude Noordweg blijft zo enigszins bewaard. De Noordweg kan zo een aantrekkelijke recreatieve (fiets)route naar het buitengebied worden.
     56 art. 20 lid 6, transformatielocatie VI, wijkpost groenbeheer Dit gebied moet groen blijven in onze ogen (zie opmerkingen transformatielocatie V). In elk geval moet een groter deel landschappelijk groen zijn. De bebouwing mag niet buiten de ("rooi")lijn komen die gevormd wordt de bebouwing aan de Zeister Oever en de Pijlstaartlaan, want dat zal het karakter van de Kromme Rijnlaan aantasten. Waar blijft de hier gevestigde wijkpost, een voorwaarde dient te zijn dat die niet elders in het groen geplaatst wordt. Kan deze wijkpost gemist worden? Ook bij verplaatsen van de gemeentewerf? Moet dit terrein niet gewoon gereserveerd blijven met het oog op de toekomst? Mogelijk wordt er gebouwd op de Saestumvelden, dan zijn dit soort groene gebiedjes binnen de bebouwde omgeving nog belangrijker.
     57 art. 29 lid 9, transformatielocatie IX, De Clomp Als eerder aangegeven vinden wij deze wijziging te ingrijpend om door burgemeester en wethouders te worden geregeld. De uitwerkingsbevoegdheid dient bij de raad te worden gelegd. Met betrekking tot lid a. achten wij een mogelijke teruggang met 10% van het landschappelijke groen onjuist. Aan ons is gezegd dat het oppervlak aan groen niet zou afnemen. Vermindering van het landschappelijk groen, doet afbreuk aan de identiteit van De Clomp. De stroken groen met landschappelijke doeleinden dienen aan beide zijden van de Zeister Grift, de Nieuwe Hakswetering en de Griftlaan tenminste 10 meter te bedragen. Bij de uitwerking dient aangegeven te worden dat de oppervlakten groen en landschappelijk groen niet mogen verminderen, evenmin als het aantal speelvoorzieningen en dat het trapveld in stand dient te blijven. Tegen een bouwhoogte van 15 meter hebben wij op zichzelf geen bezwaren, maar wel dient te worden gelet op een goede inpassing door middel van een geleidelijke geleding vanaf de wegen en de Grift en Nieuwe Hakswetering.
     58 art. 29 lid 12 sub d. transformatielocatie Fazantenplein Op basis van dit artikel zouden de oppervlakten groen en groen met landschappelijke doeleinden met 20% mogen worden verminderd. Dat gaat ons te ver. O.i. dienen deze bestemmingen uitgesloten te worden van vermindering.
     58 art. 29 lid 13. transformatielocatie XIII, woninkjes Utrechtseweg naar kantoor Zie onze opmerking bij pagina 51.
     59 art. 29 lid 15, transformatielocatie XV, bouwplan flat 40 Zie onze opmerkingen bij pagina 57, de parkeernorm dient bepaald te worden op basis van de aard van de woningen, die (nog) niet in het bestemmingsplan is vastgelegd. Dan vooralsnog van 1,5 uitgaan. Niet duidelijk is vastgelegd dat het parkeren inpandig moet plaatsvinden, zoals wel op bladzijde 57 in de toelichtende tekst is aangegeven.
     59 art. 29 lid 17, procedure voor het gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid Aangeven dat voorafgaande aan de geschetste procedure, een inspraakprocedure plaatsvindt. Bij het bepalen van de inspraaktermijn wordt door burgemeester en wethouders rekening gehouden met de omvang van het plan.

     Toevoegen dat burgemeester en wethouders de raadscommissie raadplegen en bij wijziging van de bestemming groen, of groen met landschappelijke waarden ook de raadscommissie die adviseert over landschappelijke aangelegenheden.     overlegd = overgelegd (lid f.)

     61 art. 30 Algemene vrijstellingsbevoegdheid Waarom wordt gekozen voor een toegelaten afwijking van ten hoogste 10%. Zou 5% niet genoeg zijn, dan wordt meer recht gedaan aan de bestemmingsplanbepalingen.
     62 art. 29 lid 4 antenne-opstelpunten voor antennes tot 40 meter hoog 40 meter is wel hoog, waarom is deze hoogte gekozen? In hoeverre zal er sprake zijn van tuidraden en verlichting? In de bestemming groen en landschappelijk groen kan het gebruik daarvan bezwaarlijk zijn evenals naast waardevolle gebieden. Gewenst is de bepaling op te nemen dat burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen stellen.

     Het enige ruimtelijke criterium is dat het opstelpunt ruimtelijk inpasbaar is. Wij vinden dat er ook getoetst dient te worden aan landschappelijke en cultuurhistorische overwegingen. En dat bij gebruik van gronden met één van de bestemmingen groen, burgemeester en wethouders mag eisen dat er compensatie plaatsvindt.     Bijlage II Opmerkingen over plankaarten bestemmingsplan Zeist-West

     Kaart 11 Cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle gebieden.     Welke criteria zijn gehanteerd voor wel of niet opnemen? Waarom zijn delen van bepaalde lanen en de Zeister Grift soms niet en soms wel opgenomen?     Onzer inziens aanvullend opnemen:

     Kaart 09 Utrechtseweg en omstreken

     Kaart 08 Nijenheim

     Kaart 08 De Clomp

     Kaart 04 Brugakker

     Kaart 3 Vogelwijk     Kaart 02 Couwenhoven