Fietspad Zeist - Uithof helaas weer op de agenda

Het fietspad tussen Zeist en USP/De Uithof via een nieuw tracÚ door de Lage Grond staat helaas weer op de agenda van ambtenaren en bestuurders. Dit ondanks het feit dat de gemeenten Zeist en De Bilt de aanleg van dit fietspad het jaar 2005 en ook in latere jharen hebben afgewezen.

De gemeenteraden waren van mening dat de aanleg van het fietspad een grote aantasting van natuur en landschap met zich zou meebrengen. Tussen Zeist en de Uithof loopt namelijk een belangrijke ecologische verbinding. De aanleg van het fietspad maakt de stepping stones van verbinding toegankelijk voor mens en hond. Daarmee staat het functioneren van de ecologische verbinding onder druk.

Het aan te leggen fietspad betekent verder een aantasting van cultuurhistorie en landschap in het gebied van de oudste ontginningen van Zeist en De Bilt. Deze stammen uit de 12e eeuw en werden vanuit het klooster Oostbroek gestart. Hier is het oude slagen landschap nog beleefbaar. De aanleg van fietspad (eigenlijk een weg op een dijk) maakt een einde aan de beleving van dit kleinschalige landschap waarin de historie nog voelbaar is.


Er is een goed alternatief is. Namelijk gebruik van de mooie en landschappelijke fraaie Bisschopsweg als fietsroute!


De argumenten van toen gelden nu nog. Ze zijn door vrijwilligers van onze Werkgroep opnieuw bekeken en in nieuwe rapporten verwoord.
Deze zijn hierna te vinden.

Wij hopen dat de gemeenteraden van Zeist en De Bilt en leden van provinciale staten nog steeds het gevoel zullen hebben dat dit mooie landschap niet nodeloos met een fietspad moet worden doorsneden. In brieven aan de gemeenteraden, aan provinciale staten en aan de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten hebben we hiervoor opnieuw aandacht gevraagd.


Zienswijzenprocedure 2017 Fietsroute Zeist- USP De Uithof

In het jaar 2017 startte de provincie Utrecht een nieuwe procedure voor de aanleg van een fietspad langs een nieuw tracÚ door de Lage Grond of door het verbeteren van de Bisschopsweg. Zes natuurorganisaties pleitten in een gezamenlijke zienswijze voor verbetern van de Bisschopsweg als goede fietsroute en beschreven de grote bezwaren tegen een nieuw tracÚ. Hier kunt de zienswijze met bijlagen downloaden:

Gezamenlijke brief natuurorganisaties zienswijzen 2017 Fietspad USP

Bijlage 1 Overzicht kwaliteiten en waarden gebied Lage Grond

Bijlage 2 Reactie op enkele onderdelen van de drie varianten voorgesteld door Bureau Tauw

Bijlage 3 Opmerkingen over de afstandsberekeningen en lengteverschillen in de varianten in het rapport Tauw

De provincie heeft niet gereageerd op de zienswijzen. Wel bleek het fietspad volgens het tracÚ door de Lage Grond weer opgenomen in het plannen voor nieuwe infrastructuur. Gedeputeerde van de provincie Utrecht Arno Schadelee heeft nieuw overleg met belanghebbenden over de tracÚkeuze aankondigd en beloofd rekening te houden met de natuur- en landschapswaarden.

Rapporten Fietspad Zeist - Uithof /USP jaar 2015

De zienswijzenprodedure in 2017 startte met verkennend onderzoek in 2015. Toen kwamen de bezwaren tegen een fietspad langs een nieuw tracÚ al naar voren:

Brief aan Gedeputeerde JacquelineVerbeek-Nijhof over nut en noodzaak van het fietspad.

bijlage 1 Notitie Nut en noodzaak fietspad

bijlage 2 Fietsroutes Driebergen-Zeist - Uithof

Bijlage 3 Kwaliteitsanalyse en verbeterpunten fietsroutes Driebergen-Zeist - Uithof.  Achtergronddocumenten Fietspad Zeist-Uithof uit 2005


Kaart en toelichtende tekst ecologische verbindingen Lage Grond Zeist-West (goede kwaliteiit 1,1 mb)

Kaart en toelichtende tekst ecologische verbindingen Lage Grond Zeist-West (mindere kwaliteit 190 kb)

Toelichtende tekst ecologische verbindingen Lage Grond Zeist-West (achterkant folder)

Kritiek op de onderbouwing van de verkeerskundige wenselijkheid van het fietspad (300 kb)
Opgesteld door Bert Ruiterkamp


Conclusies uit het ecologisch onderzoek Lage Grond van de Grontmij (uit het jaar 2001).Inpspraakreactie Werkgroep Natuurlijk Zeist-West Cie. Ruimte gemeente Zeist 11 april 2005

Inpspraakreactie Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken Cie. Ruimte gemeente Zeist 11 april 2005

Ecologisch-planologisch rapport van Alterra over de aanleg van het fietspad Lage Grond uit 2001 (2 mb)


 Terug naar de hoofdpagina


 Reageer per email
 

Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.
telefoon 030-6958618
email: natuurlijkzeist-west@planet.nl